Λευκωσία, Κύπρος

Κλικ για οδηγίες

dr.antonis.ioannou@gmail.com

Κλικ για επικοινωνία

+357 22 255 210

Κινητό: +357 99 408 088

Υπηρεσίες Ιατρείου

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Υπερηχοκαρδιογράφημα

Δοκιμασία Κόπωσης

Holter Ρυθμού Ενηλίκων

Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης

Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Στρατηγική Πρόληψης

Προεγχειρητική Εκτίμηση

Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία